فال عطسه واقعی با ساعت دقیق عطسه کردن

فال عطسه واقعی , فال عطسه , فال عطسه روز

ساعت شنبه 1شنبه 2شنبه 3شنبه
6-7 روز خوب میگذرد کمی صبر کنید روز بدی داری یک  خیال
7-8 مواظب کارهایت باش امروز خوشحالی همان میآید مواظب دوستانت باش
8-9 دوستت دارد دیدار ناراحت می شوی در رویایی هستی
9-10 خوشحالی میخواهد تورا ببیند به تو فکر میکند خوابهایت به حقیقت میپیوندد
10-11 نامه دریافت میکنی باتوصحبت میکند دبدار با محبوب بااورابطه برقرارمیکنی
11-12 دعوا میکنی دوستت دارد به تو می اندیشد ازخوابی وحشت داری
12-13 دیدار مواظب خودت باش به آرزویت میرسی غمگینی
13-14 دیداربا کسی به گذشته فکر کن به آرزوهایت میرسی بیش از حد کنجکاوی
14-15 یک اتفاق بد زیبا به نظرمیر سد طرفداری از تو فامیل میشوید
15-16 مهربانی می بینی عجله دردوستی داری یک سختی در راه داری به زیبائیت نناز
16-17 یک روز خوب و عالی درکارهایت کمی ناراحتی دوستت دارد بفکر آرزوهایت باش
17-18 به تو فکر میکند کمک در کارها صحبت درمورد توست دیدار لذت بخش
18-19 برای او ارزشمندی صبور باش ازدواج نامه ای دریافت میکنی
19-20 کمکش کن منتظرباش تهدید منتظری
20-21 دیدار غیرمنتظره خیانت میکنی دیدار جالب به فکر فرداباش
21-22 درباره تو صحبت میکند صحبت در مورد توست یک شب ترسناک مضطربی
22-23 درباره تو صحبت کرده به رفتارت اهمیت می دهد یک اتفاق خوب کسی راجع به توحرف می زند
23-24 درخواب تورامی بیند خواب خوشی می بینی خوابهای خوش به فکرت می رسد

فال عطسه واقعی , فال عطسه , فال عطسه روز

ساعت 4شنبه 5 شنبه جمعه
6-7 او خواب تو را می بیند نامه دریافت می کنی کمی صبر کن
7-8 در موردت کنجکاوی می کند دیدار غیرمنتظره فامیل می شوید
8-9 مغرور نباش جوابش را بده زیبایی اما مغرور
9-10 اتفاقی برایت می افتد صحبت مهی می شود به مسافرت میروی
10-11 هرگز فراموشت نمی کند دوست دارد تو را ببیند با او رابطه برقرار میکنی
11-12 او دارد به تو فکر می کند دیدار اولین عشقش هستی
12-13 هوشیار باش خبر خوش صحبت درباره توست
13-14 به تو احترام میگذارد دلت پیش توست به میهمانی میروی
14-15 به حرف مردم اعتمادکن دوستت دارد عاشق او میشوی
15-16 از تو خوشش می آید اذیتش نکن اورا می بینی
16-17 درست فکرکن بعدازظهر خوشی داری مطمئن باش اولین عشقشی
17-18 یک خبرجدید مواظب اوقات باش خیانت کار نباش
18-19 دوست عزیزت می آید کسی تو را دوست داردوتونمیدانی ازدواج
19-20 در تکاپویی هیچ اتفاقی نمی افتد اگرباکسی درددل می کنی مراقب باش
20-21 بعدازظهر خوشی داری به کارهایت فکرکن دررنج و سختی قرارمی گیرد
21-22 صحبت درباره توست خیانت کار نباش کمی درباره خودت فکر کن
22-23 منتظر کسی هستی دیدار به حرف مردم اهمیت نده
23-24 ازدواج خوش بختی مواظب خودت باش

فال عطسه | فال عطسه واقعی